Aprovació inicial del Pla especial del catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Dimarts, 7 de maig de 2019 a les 00:00

El Ple de data 6 de maig va aprovar inicialment el Pla especial del catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Es sotme l’expedient a informació pública mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament, i en la pàgina web municipal http://www.capolat.cat , perquè en el termini de 45 dies a comptar des de l’endemà de la última publicació , les persones interessades puguin examinar l’expedient a l’Ajuntament en horaris d’atenció al públic i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments que estimin oportuns.  

Darrera actualització: 04.06.2019 | 09:54