EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Capolat, reunit en sessió ordinària de data 26 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment l’Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària a Capolat; que s’exposa al públic i a les oficines municipals durant el termini de trenta dies, per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i suggeriments.
En el supòsit de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, aquesta ordenança es considerarà definitivament aprovada i se’n publicarà el text íntegre.

Capolat, 30 de setembre de 2016
L’alcaldessa, Mireia Besora Sans