BAN

Degut a la situació d’escassetat d’aigua que estem patint, per falta de pluges, el pantà de Coforb i la Font de Teix, zona d’influència d’on s’abasteix el subministrament de les xarxes de Coforb i Farners, ha descendit fins a situar-se en nivells d’excepcionalitat.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Capolat, com a responsable de prestar el servei d’abastament d’aigua i de garantir-lo i per tal d’assegurar l’abastament d’aigua a la població,

FA AVIENENT que:

L’Adopció de les següents mesures adreçades a assegurar l’estalvi d’aigua i el seu ús racional:

· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa potable per a reg de jardins, prats, horts i zones verdes.
· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa per l’ompliment de piscines, basses.
· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa per rentat de tota mena de vehicles.

Aquest Ajuntament demana la cooperació de tots els veïns per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes, fins a l’aixecament de les restriccions.

Capolat, 29 d’agost de 2017

El Tinent d’Alcalde
Josep Mosoll
CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladors de les Bases de Règim Local, 98.a) i b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de novembre de 2017 (número 75/2017), s’ha resolt convocar la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple
de la Corporació que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper DIJOUS DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017 a les 9 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS DE LES MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA A CELEBRAR EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.Capolat, 16 de novembre de 2017
L’alcaldessa