ANUNCI

Es fa públic que el dilluns 22 DE MAIG DE 2017, a les VINT hores (20:00), l’Ajuntament en Ple es reunirà en sessió ordinària per a debatre el següent assumpte:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Informació sobre decrets d’alcaldia.
3. Ratificació decrets 24/2017 i 26/2017.
4. Aprovació registre de despeses 2/2017.
5. Aprovar Xifra de població a 1 de gener de 2017.
6. Adhesió al protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar al Berguedà.
7. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (Aprovació Provisional).
8. Assumptes sobrevinguts.
9. Precs i preguntes.

Capolat, 5 de maig de 2017.

L’Alcaldessa
Mireia Besora Sans