Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

SERVEIS

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors).

En les zones d’abastament, el servei de subministrament es realitza amb aigua que prové de fonts naturals i d’una riera, emmagatzemant-se en dipòsits i desinfectant-se, abastant conjuntament a la població i als hidrants contra incendis (entenent com hidrants, arquetes de tomes d’aigua per a la càrrega de cisternes i algun hidrant aeri). L’aigua es clora de forma automàtica per mitjà d’analitzador, controlador i bomba dosificadora als dipòsits.

ZONES D’ABASTAMENT

El municipi està format per tres zones d’abastament coneguda com a xarxa de Capolat, xarxa de Farners i xarxa de Coforb.

  • XARXA DE CAPOLAT

El subministrament comprèn els disseminats de Capolat a excepció dels habitatges de la Closa, Marmons i Torneula.

Es presenta una diferència màxima de cotes entre els punts de subministrament d’uns 69 m.

Una part important de la població és de tipus estacional, englobant-se en cases de turisme rural.

Es disposa d’una única captació de caràcter subterrani coneguda com a pou de Capolat.

El sistema de tractament de l’aigua consisteix en una desinfecció contínua i automàtica realitzada en el dipòsit a través d’una estació d’hipoclorit sòdic.

  • XARXA DE COFORB

El subministrament comprèn les cases agrupades de la rectoria i els diferents disseminats de Coforb.

Es presenta una diferència màxima de cotes entre els punts de subministrament d’uns 73 m.

Molta població és de tipus estacional, englobant-se en diferents habitatges de turisme rural.

Es disposa d’una única captació de caràcter superficial coneguda com a Pantà de Coforb.

La instal·lació de desinfecció està formada per un analitzador de clor en continu, un controlador i una bomba dosificadora d’hipoclorit sòdic líquid amb recirculació de l’aigua. També disposa d’un sistema de filtratge per sorra.

  • XARXA DE FARNERS

El subministrament comprèn els disseminats del Pla, Barons, Molinot, la Coma, la Serreta, Cortichs, Solanelles…

Es presenta una diferència màxima de cotes entre els punts de subministrament d’uns 116 m.

Aquí la població estacional no representa una part important, ja que no es disposa de cap casa de turisme rural.

Es disposa d’una única captació de caràcter superficial coneguda com a Font de Farners o del Teix.

El sistema de tractament de l’aigua consisteix en una desinfecció contínua i automàtica realitzada en el dipòsit a través d’una estació d’hipoclorit sòdic. A través de la determinació manual i puntual del paràmetre clor lliure es comprova si el nivell de desinfecció és el correcte.

 

 

 

Darrera actualització: 14.02.2018 | 13:47