BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE TRANSPORT ESCOLAR I MENJADOR TIPUS CARMANYOLA ADREÇATS A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI PEL CURS 2017/18 DEL MUNICIPI DE CAPOLAT

1. Objecte.

Aquestes bases regulen la concessió d’ajuts individuals de transport escolar no obligatori i menjador tipus carmanyola, adreçats a l’alumnat escolaritzat al Berguedà als quals no correspon la gratuïtat del servei i que no perceben cap subvenció per el mateix concepte i que cursen estudis obligatoris.

2. Quantia màxima dels ajuts a atorgar.

El pressupost màxim que es destinarà aquest curs 2017-2018 per la concessió d’ajuts de transport escolar no obligatori de la present convocatòria serà de 1.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 334/22609.

3. Finalitat.

Donar ajuts a les famílies que necessiten el servei de transport escolar no obligatori i menjador tipus carmanyola, per tal d'incrementar la igualtat d’oportunitats educatives i reduir les desigualtats per qüestions geogràfiques.

Els ajuts volen afavorir la igualtat d’oportunitats en educació i avançar en cohesió social.

4. Beneficiaris.

Alumnes de les escoles del Berguedà que resideixen a Capolat i que no perceben cap tipus de subvenció per mateix concepte.

5. Requisits dels beneficiaris.

Podrà sol·licitar aquests ajuts l’alumnat que reuneixi tots els requisits següents:

• Estar empadronats a Capolat.
• Ser estudiant en una escola del Berguedà.
• No tenir un altre ajut per aquest mateix concepte.
• Els pares, tutors o representants legals, estar al corrent de pagament dels impostos i taxes de l’Ajuntament.
• No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Capolat.

6. Import dels Ajuts.

L’import dels ajuts d’aquestes bases serà de 1.000,00 euros a repartir entre totes les sol·licituds que compleixin tots els requisits establerts en les bases i en la convocatòria.

L’import a repartir serà igualitari entre totes les sol·licituds.

7. Procediment de concessió.

El procediment per a la concessió dels ajuts serà per concurrència competitiva.

8. Sol·licitud i documentació que haurà de presentar el sol·licitant.

La sol·licitud dels ajuts suposa la plena acceptació de les bases i haurà d’anar acompanyada de tota la documentació requerida.

Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts hauran de presentar la següent documentació a l’Ajuntament:

• Sol·licitud en model normalitzat on hi constarà també les dades de la domiciliació bancària pel pagament dels ajuts i l’autorització a l’Ajuntament per comprovar les dades d’empadronament i les dades fiscals dels membres de la unitat familiar.
• Model normalitzat de les dades bancàries.

Si l’ajut es demana per a més d’un membre de la família, es farà en un únic imprès especificant el nombre de membres.

9. Rectificació defectes o omissions de documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta i/o incomplerta, l’esmena de defectes o l’aportació de documentació es realitzarà, previ requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de a seva notificació.

Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’entitat o persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb l’establert a l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

10. Terminis de presentació.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà el 30 d’octubre de 2017.

11. Òrgans competents per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment.

L’ordenació i instrucció del procediment es portarà a terme en l’àrea d’alcaldia i el seu responsable serà l’alcaldessa.

L’avaluació de les sol·licituds presentades l’efectuarà la Comissió Qualificadora constituïda per:

• President: Alcaldessa
• Vocal: Tinent d’alcalde
• Tècnic: Consell Comarcal / Ajuntament

Actuarà de Secretària de la Comissió Qualificadora la Secretària de la corporació.

La comissió qualificadora emetrà un informe de proposta a la Comissió Qualificadora. Aquesta comissió, un cop vist l’informe de l’instructor, elaborarà proposta de concessió al Ple.

L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà el Ple.

12. Termini de resolució i notificació.

El termini per a la resolució i notificació de l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim l’1 de desembre de 2017. La manca de resolució en aquest termini màxim té efectes desestimatoris de la sol·licituds, però no eximeix a l’Ajuntament de resoldre de manera expressa.

La notificació es realitzarà per publicació en la seu electrònica de l’Ajuntament de Capolat d’acord amb allò que previst en l’article 45.1.b de la llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En la notificació es farà constar si la resolució exhaureix o no la via administrativa, així com els recursos, els terminis i els òrgans davant dels quals es podran interposar.

13. Acceptació.

La subvenció haurà de ser acceptada per la persona o entitat beneficiària, sense cap reserva, en el termini de 10 dies des de la notificació de l’atorgament.

Si en aquest termini no hi manifesta res en contra, s’entén que l’accepta, sense perjudici de la possibilitat que el/la beneficiari/ària renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

14. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins el termini establert a tal efecte en el punt 13 de les bases reguladores d’aquests ajuts, dels justificants que en ella s’exigeixen.

15. Altres consideracions.

La presentació de la sol·licitud per rebre ajut implica l’acceptació de tots els punts d’aquesta normativa, i per tant, qualsevol incompliment d’algun d’ells pot ser causa de revocació de l’ajut.

En tot allò no previst en les presents bases reguladores s’estarà a la normativa aplicable següent:

• Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
• Normativa vigent en matèria de procediment administratiu i demés legislació concordant.

16. Protecció de dades.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades personals facilitades pels sol·licitants s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de servei per a valorar la concessió de l’ajut sol·licitat. Les situacions de cada persona i/o família són considerades confidencials i quedaran reflectides a l’expedient familiar.

17. Convocatòria.

La convocatòria de les subvencions atorgades d’acord amb aquestes bases, haurà de contenir:
• La dotació econòmica i la consignació pressupostària total de la convocatòria.
• El termini de lliurament de sol·licituds i de resolució de la convocatòria.
• Període objecte de subvenció.
• Documentació que haurà d’acompanyar a la sol·licitud.
• Criteris de valoració.
• Forma de pagament.