Apartir del 15 de gener, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques.

Els usuaris d'e.FACT no cal que s'adhereixin a FACe.
e.FACT és el punt general d'entrada de factures-e del sector públic català.
Segons estableix la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les empreses proveïdores de les diferents administracions públiques estan obligades a presentar les seves factures en format electrònic.
En conseqüència, les administracions hauran d'estar en disposició de poder rebre-les en aquesta data i per fer-ho cal que determinin un punt únic d'entrada de factures.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 13 de novembre l'acord de Govern 151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, que declara el servei e.FACT del Consorci AOC com a punt general d'entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.
Amb l'aprovació d'aquest acord, el servei e.FACT es converteix en el punt d'intercanvi de factures amb l'Administració General de l'Estat a través de la plataforma FACe, garantint-ne la interoperabilitat i l'enviament bidireccional de factures.

En concret, l'acord estableix que:
  • El servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya és el punt general d'entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d'acord amb l'article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Aquest servei ha de garantir la interoperabilitat i l'intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l'Administració General de l'Estat i, si escau, amb altres plataformes equivalents.
  • Els ens del sector públic de Catalunya adherits al servei e.FACT resten adherits automàticament al punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe).

El servei e.FACT, aquest servei de l'AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Quins són els beneficis?

Estalvi de costos tant pel proveïdor com per l'administració; a més de l'agilització i homogeneïtzació de processos.
e.FACT està dissenyat per simplificar les relacions entre administració i proveïdor en els processos de facturació, adaptant-se a les diferents plataformes existents en el mercat, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives i garantint el principi de neutralitat tecnològica. Es tracta d'un model que aporta independència entre les diferents fases de facturació (emissió, distribució i facturació) on cada fase es pot gestionar per separat, sense que el mecanisme de recepció seleccionat condicioni el mecanisme d'emissió, ni a la inversa, garantint a més la seva interoperabilitat.

Podeu trobar més informació sobre el seu funcionament a: e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

Des del punt de vista de les administracions publiques catalanes com a receptores de factures, e.FACT disposa de 3 opcions d'adhesió:
  • Integrar directament els seus propis sistemes econòmico-financers (els mateixos que avui ja gestionen les seves factures),
  • Integrar directament les plataformes de facturació i/o programaris de gestió comptable del mercat existents.
  • Anar a buscar al portal del receptor d'eFACT les seves factures.

Des del punt de vista dels proveïdors, com a emissors de les factures:
  • Si el proveïdor ja utilitza alguna plataforma de generació, emissió i gestió de factures-e existents pot facturar a l'administració a qui presta servei des d'aquesta, sense canvis.
  • Si el proveïdor no disposa de cap plataforma de facturació electrònica pot utilitzar la bústia de lliurament d'e.FACT. Per poder generar les factures electròniques existeixen en el mercat diverses eines sense cap tipus de cost.

Dades del servei

El servei e.FACT es troba disponible des de 2009.
Actualment hi ha 417 ens adherits a l'e.FACT.

Més informació sobre la facturació electrònica

Per informar-vos de les característiques i requisits de la factura electrònica, podeu descarregar-vos documentació a:


i consultar els portals:


Altres enllaços d'interès


Podeu conèixer les últimes novetats en matèria de factura-e al Blog de facturació electrònica.